Programma

Vanuit onze missie hebben we drie programma’s ontwikkeld waarin autonomie en inspraak voor Surinaamse jongeren centraal staan: University of Life, Coworking, en Career Support. Urban House Suriname is een social profitorganisatie, wat betekent dat we geen winstoogmerk hebben, maar in plaats daarvan een ideëel doel. Omwille van onze maatschappelijke relevantie zal Urban House Suriname Coworking- & Career Support-programma’s tegen een zo laag mogelijke prijs aanbieden. Op die manier wil Urban House Suriname eigen economisch kapitaal ontwikkelen om haar maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren.

De drie programmas zijn:

A. University of Life
Dit programma van Urban House Suriname heeft tot doel om Surinaamse jongeren te betrekken bij linguïstische, culturele en artistieke activiteiten om een positieve impact op hun zelfontwikkeling te creëren. Dit gebeurt aan de hand van informele en niet-formele vorming. Niet-formele vorming kunnen we hier opvatten als een georganiseerd vormingsproces dat plaats vindt buiten/naast het reguliere onderwijssysteem en dat niet noodzakelijk leidt tot certificatie.

B. Coworking
Het Coworkingprogramma van Urban House Suriname wil jonge, innoverende talenten ondersteunen en stimuleren door het aanbieden van een creatieve omgeving en het voorzien van faciliteiten. Het wil een werkomgeving creëren waar je ideeën makkelijk afgetoetst kunnen worden aan die van coworkers, waar synergieën kunnen ontstaan en nieuwe vaardigheden of ideeën worden opgepikt. Delen is immers het nieuwe geven. Het versterken
en creëren van een breed samenwerkingsplatform binnen een ondernemende cultuur is het hoofdkenmerk van het Coworkingprogramma.

C. Career Support
Dit programma van Urban House Suriname koestert het idee dat iedere jongere uniek is, met eigen vaardigheden, passies en talenten. Via onze workshops, trainingen en mentors zoeken we samen naar een match tussen het talent, de passies en de vaardigheden van deze jongeren enerzijds en de arbeidsmarkt en ondernemerskansen anderzijds.